EnglishPolishRussian

Klauzula RODO do formularza zapytań do ewentualnej przeróbki z prawnikiem/ wzięcie ze str EWL.

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych jest EWL S.A. z siedzibą W Warszawie KRS: 0000080338.
Administrator wyznaczył koordynatora do spraw ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@ewl.com.pl we wszystkich sprawach
dotyczących Państwa danych osobowych. Koordynator do spraw ochrony danych osobowych nie
pełni funkcji Inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37-39 RODO.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, firma) i
kontaktowych (adres poczty elektronicznej, telefon) będą przetwarzane w celu marketingu usług
lub produktów za pomocą środków komunikacji w zależności od zakresu podanych danych na
podstawie wyrażonej zgody 1, 2 3, . Prowadzenie działań marketingowych stanowi prawnie
uzasadniony interes administratora 4 .

W zakresie w jakim dane przetwarzane są celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego
dane przetwarzane są w zależności od treści zapytania w celu obsługi korespondencji 4  lub w celu
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 5 .

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 • Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.
  1204, ze zm.)
 • Art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U.2018.0.1954).
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy
administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np.
dostawcy rozwiązań IT). Odbiorcami danych mogą być spółki wobec których wyrażono zgodę na
udostępnienie danych.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim
zostały zebrane. Każdorazowo podstawą do zakończenia przetwarzania jest odwołanie przez
Państwa zgody.

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT) a także podejmując współpracę z niektórymi
partnerami biznesowymi (Ukraina) możemy przekazywać niektóre Państwa dane do krajów spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niższy
niż w Państwach EOG. Instrumentem prawnym zabezpieczającym taki transfer danych są:
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (ich treść jest dostępna na
stronie http://eur-lex.europa.eu lub administratora).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do sprzeciwu oraz usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ale bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.